หน้าแรก

Slider

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

                 Community Environmental Management

“สิ่งแวดล้อมชุมชน” (Community Environmental)

หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ที่อาศัยและประกอบกิจกรรมต่างๆ ในเขตชุมชน หรือหมู่บ้าน

ที่อยู่ภายในขอบเขตการให้บริการของเมืองนั้น ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น มีอิทธิพลเกี่ยวโยงและเกื้อหนุนกัน

โดยผลกระทบจากปัจจัยหนึ่ง จะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข้อมูลจาก : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

“การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” (Community Environmental Management)

หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ด้วยตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ค้นหาปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน บทความ องค์ความรู้ที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

บทความ / องค์ความรู้

               ARTICLE / KNOWLEDGE

7
August

การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ การรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาญฉลาด
ให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดยาวนานที่สุดและ
ทั่วถึงกัน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแนะนำการปลูกป่า
ในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์และเศรษฐกิจ

29
June

ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น กำลังแผ่ขยาย
ออกเป็นวงกว้าง และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายภาคส่วนพยายามเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือกับประชาชนจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

29
June

“วนเกษตร” เป็นเรื่องของวิธีคิด ใครที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ ทำความ เข้าใจวิธีคิด เพื่อปรับมุม
มองของตัวเองก่อน “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จากการ
เปลี่ยนวิธีคิด” เราเคยตั้งกันถามกันไหมว่า ในเมื่อทำเกษตร
แบบเดิมแล้วไม่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แล้วทำไม