sukkrapop

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ(Eco-City)เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) สู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยจัดทำแผนและผังเมืองต้นแบบเมืองนิเวศ ในพื้นที่ต้นแบบ 2 แห่ง แนวทางปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อการใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สู่สังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและสมดุลเชิงระบบนิเวศกับฐานทรัพยากรของพื้นที่ ผลผลิต แนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) แผนและผังเมืองต้นแบบเมืองนิเวศ จำนวน 2 แห่ง ชุดคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน เล่มที่ 1 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน เล่มที่ 2 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ เล่มที่ 3 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 4 การจัดทำระบบข้อมูลและรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน เล่มที่ 5 การสร้างและประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการผลักดันให้เกิด การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนและติดตามประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/หน่วยงานส่วนราชการ/องค์การพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคเอกชน ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น 270 วัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2561 พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ต้นแบบ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ  ได้แก่ เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด […]

ปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง

การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ การรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาญฉลาด
ให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดยาวนานที่สุดและ
ทั่วถึงกัน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแนะนำการปลูกป่า
ในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์และเศรษฐกิจ

แผ่นพับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนประเทศไทย

ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น กำลังแผ่ขยาย
ออกเป็นวงกว้าง และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายภาคส่วนพยายามเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือกับประชาชนจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

นวัตกรรมชุมชน : สวนวนเกษตร (นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม / นายครรชิต เข็มเฉลิม)

“วนเกษตร” เป็นเรื่องของวิธีคิด ใครที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ ทำความ เข้าใจวิธีคิด เพื่อปรับมุม
มองของตัวเองก่อน “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จากการ
เปลี่ยนวิธีคิด” เราเคยตั้งกันถามกันไหมว่า ในเมื่อทำเกษตร
แบบเดิมแล้วไม่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น แล้วทำไม

นวัตกรรมชุมชน : น้ำหมักชีวภาพ (นายอนิวรรต แปะตะขบ)

น้ำหมักชีวภาพ สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียจากการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทั่วไป แถมยังช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ การเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนนอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพอากาศให้สดชื่นขึ้น