ชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชน ประเทศไทย

                  Community Environment Network Thailand

ค้นหารายชื่อชุมชน / จังหวัดที่ท่านต้องการ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
25
March

ฟื้นฟูป่าชุมชน แบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์เป็น 4 ส่วน คือ การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า การอนุรักษ์สัตว์น้ำจืด การทำเกษตร และการปศุสัตว์ มีกิจกรรมบวชป่า การปักแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชนกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน การจัดทำป้ายป้ายชื่อต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน กิจกรรมปลูกป่า รวมทั้งการเพาะพันธุ์ต้นจันทน์กะพ้อ ซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่เกือบจะสูญพันธุ์

25
March

โครงการมัคคุเทศก์เยาวชน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งสำรวจศึกษาทางวิชาการ เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าประจำถิ่น เป็นแหล่งศึกษาด้านโบราณคดีและมีพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์

25
March

“เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำพระปรง” รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการความรู้โดยชุมชน ชุดความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเพณีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การจัดการของเครือข่ายขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาของพื้นที่ขยายผลไปสู่เรื่องการฟื้นฟูวัฒนธรรม การอนุรักษ์ป่าหัวไร่ปลายนา การฟื้นฟูป่าสาธารณะ และจัดการปัญหาขยะในชุมชน

25
March

เกษตรผสมผสานในรูปแบบวนเกษตร เลิกการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช เกิดเป็นเครือข่ายวนเกษตรกรต้นน้ำพอง จัดทำฝายขนาดเล็กจัดตั้งเขตอภัยทาน เขตวังปลา สนับสนุนการเลี้ยงโค-กระบือเพื่อเอาไว้ไถที่แทนรถ หลักสูตรท้องถิ่นสร้างจิตสำนึก จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมและตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาป่าต้นน้ำ

25
March

จัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับป่าชุมชนดงใหญ่ แสดงลำกลอนพื้นบ้าน เล่าประวัติหมู่บ้านและป่าดงใหญ่ ท่องเที่ยวเดินทางเข้าป่าโดยรถอีแต๊ก มีวิทยากรให้ความรู้และมีวิทยากรสันทนาการจากชุมชน

25
March

การสำรวจและจัดทำข้อมูลสัตว์ป่า ไม้ยืนต้น ผักพื้นบ้าน ผลไม้ป่า สมุนไพร และเห็ด สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เพื่อมาเป็นแรงเสริมในการตรวจตราดูแลรักษาป่า การจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำทุนมาสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน

25
March

กิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น การสร้างอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการการเรียนรู้ของชุมชนและเยาวชนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น

19
March

ชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงที่ดูแลรักษาป่าเพื่อเป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหาร การปลูกเมี่ยงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานการพัฒนาพืชผักใหม่ การปลูกกาแฟแซมพื้นที่เดิม การเกษตรแบบประณีต สร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน

1 2 3 4 5 12