Page 10 - คู่มืองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ
P. 10

คูมือองคความรูและนวัตกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทไปสูการปฏิบัติ


            Skill mapping หมายถึง ฐานขอมูลดานวิถีชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและความชำนาญการ
        ของคนในชุมชน ในที่นี้จะเนนดานการใชประโยชนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของแตละ
        ภูมิภาคของประเทศไทย เชน ชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอม ชุมชนที่มีการทองเที่ยวโดย

        ชุมชน เปนตน
            Resource mapping หมายถึง ฐานขอมูลทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ขอมูล
        พื้นฐานของชุมชน ขอมูลระดับจังหวัดที่จำแนกชุมชนตามลักษณะการพัฒนาเมือง ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน

        ชั้นคุณภาพลุมน้ำ สถานการณทรัพยากรธรรมชาติรายสาขา ขอมูลพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน
            ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง องคความรูที่พัฒนาตามบริบททางภายภาพและวัฒนธรรมของการ
        ปฏิสัมพันธระหวางคนกับระบบนิเวศ มีการสืบทอดและพัฒนามาเปนเวลายาวนาน และมีการปรับตัวและการ
        เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
                              ๔
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15