Page 2 - คู่มืองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ
P. 2

ชื่อหนังสือ  : คูมือองคความรูและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนแผนแมบทการจัดการสิ่งแวดลอม
                 ชุมชนเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ
                  โครงการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

        เจาของ    : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

                 กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
                 ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท
                 กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

                 โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๐
                 http://www.onep.go.th

        สิขสิทธิ์   : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
                 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
                 สิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

        พิมพที่    : หจก. ทีพีเอ็น เพรส
                 โทรศัพท : ๐๒ ๙๔๑ ๙๙๗๐


        อางถึง    : คูมือองคความรูและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนแผนแมบทการจัดการสิ่งแวดลอม
                 ชุมชนเพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ
                 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน. สำนักงาน
                 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ: หจก. ทีพีเอ็น

                 เพรส; พิมพครั้งที่ ๑. สิงหาคม ๒๕๖๒. จำนวน ๒๕๐ เลม ๗๒ หนา.

        จัดทำโดย    : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
   1   2   3   4   5   6   7