Page 8 - คู่มืองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ
P. 8

คูมือองคความรูและนวัตกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทไปสูการปฏิบัติ


            ๑.๒ นิยามและความหมาย
            ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มาอยูรวมกันหรือตั้งภูมิลำเนาในอาณาเขตทางภูมิศาสตรเดียวกันที่แนนอน

        ไมวาจะเปนขอบเขตทางธรรมชาติ หรือขอบเขตที่สรางขึ้นเองก็ตาม มีวิถีการดำเนินชีวิต ทั้งลักษณะทางสังคม
        กิจกรรมทางสังคม และเศรษฐกิจ มีจารีตประเพณี มีปฏิสัมพันธตอกันและกัน รวมทั้งอยูภายใตกฎระเบียบ
        กฎเกณฑเดียวกัน

            องคประกอบชุมชน คือสวนประกอบที่สำคัญ ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นการกำเนิดของชุมชนที่ไมได
        เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แตหากเกี่ยวของกับอาณาบริเวณ คน ความสนใจ ความสัมพันธ และการปฏิบัติตอกัน
        ซึ่งก็หมายถึงการเชื่อมโยง ๓ ดาน คือ (ไพรัตน เตชะรินทร, ๒๕๒๔)
               ๑. ดานภูมิศาสตร หมายถึง สภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ปา และแมน้ำ
        อาณาบริเวณ คน และสถานที่

               ๒. ดานสังคม หมายถึง คน (People) คนเปนองคประกอบสำคัญของชุมชน หากปราศจาก
        คน ก็จะไมมีความเปนชุมชน ความสนใจรวมกัน (Common Interest) ซึ่งเปนผลมาจากการอยูรวมกันใน
        อาณาเขตบริเวณเดียวกัน การอยูรวมกัน การติดตอสื่อสาร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural

        Traditions) ตลอดจนแบบแผนของการดำเนินชีวิตในชุมชน (Pattern of Community Life)
               ๓. ดานจิตวิทยา หมายถึง ความเปนพวกเดียวกัน ความเอื้ออาทรตอกัน ปะทะสังสรรคตอกัน
        (Interaction) เมื่อมีคนมาอยูรวมชุมชนเดียวกัน แตละคนตองมีการติดตอแลกเปลี่ยน และปฏิบัติตอกัน
        ความสัมพันธของสมาชิก (Relationship) ความสัมพันธตอกันของสมาชิกในชุมชนเปนสิ่งที่ผูกพันใหสมาชิกอยู

        รวมกันในชุมชนนั้น
             ชุมชนเมือง หมายถึง กลุมคนที่มีความหนาแนนของประชากร อาคารบานเรือนหนาแนน มีความ
        เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานสิ่งแวดลอมสวนใหญจะเปนสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
        มากกวาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จะมีความหลากหลายของอาชีพ แตสวนใหญมักจะเกี่ยวของกับ

        อุตสาหกรรม การคาขาย และการบริการ ประชากรในชุมชนเมืองจะมีความเปนอิสระ หรือเปนปจเจกบุคคลสูง
        สงผลใหความสัมพันธทางสังคมเปนแบบตัวใครตัวมัน และขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตสามารถอยู
        รวมกันไดเพราะผลประโยชนที่แตละคนจะไดรับ โดยปกติชุมชนเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งที่
        เจริญกาวหนาขึ้นและเสื่อมโทรมลง

            ชุมชนชนบท หมายถึง ชุมชนที่อยูในเขตชนบทเปนชุมชนขนาดเล็กซึ่งจะมีความหนาแนนของ
        ประชากรนอย ผูอยูอาศัยมีความสัมพันธอันดีตอกันมีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกัน มีความสนิทสนมเอื้อเฟอ
        ซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมทางสังคมรวมกัน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีความสัมพันธใกลชิดกับ

        ธรรมชาติ มักทำอาชีพทางการเกษตร เลี้ยงสัตว และการประมง ยึดถือจารีตประเพณีเปนแบบกลุมเพื่อนฝูง
        ญาติพี่นอง คอยควบคุมดูแลกันเอง
            สิ่งแวดลอมชุมชน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ที่อาศัย
        และประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในเขตชุมชน หรือหมูบานที่อยูภายในขอบเขตการใหบริการของเมืองนั้น ซึ่ง
        เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทำขึ้น มีอิทธิพลเกี่ยวโยงและเกื้อหนุนกัน โดยผลกระทบจากปจจัยหนึ่ง

        จะมีสวนเสริมสรางหรือทำลายอีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได (สำนักงานนโยบายและแผน
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป.)
            การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน หมายถึง กระบวนการสรางศักยภาพการคงสภาพความยั่งยืนของ

        สิ่งแวดลอมโดยรอบของชุมชน และการควบคุมกิจกรรม การจัดการ เพื่อเอื้อประโยชนตอชุมชนตลอดไป การ
        จัดการสิ่งแวดลอมชุมชน มีแนวคิดหลักในการดำเนินการ ไดแก หลักการที่ ๑ การกำหนดชนิด/ประเภทและ

                              ๒
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13