Page 9 - คู่มืองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ
P. 9

คูมือองคความรูและนวัตกรรมการขับเคลื่อนแผนแมบทไปสูการปฏิบัติ


        ขอบเขตของสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนเปนการอาศัยพื้นฐานสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอม หลักการที่
        ๒ การกำหนดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพและ/หรือสรางศักยภาพความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม และหลักการที่ ๓
        การควบคุมในการกำจัด/บำบัดของเสียและมลพิษจากกิจกรรมการใชทรัพยากร

            การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเชิงกายภาพและชีวภาพ หมายถึง การที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
        จัดการสิ่งแวดลอม เชน การปรับปรุงคุณภาพอากาศ แหลงน้ำ พื้นดิน การปองกันและการลดอัตราการสูญเสีย
        ของสิ่งมีชีวิต เชน จุลินทรีย พืช และสัตว โดยการการควบคุมของเสียและบำบัดมลพิษสิ่งที่เกิดตอสิ่งแวดลอม

        แวดลอม เชน การสรางระบบบำบัดน้ำเสีย เตาเผาขยะ การวางผังเมือง การสรางพื้นที่นันทนาการในเมือง เพื่อ
        เปนการปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงหรือปองกันมลสารหรือวัตถุเปนพิษไมให
        ปนเปอนสิ่งแวดลอม
            การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเชิงสังคม วิถีชุมชน และสุขภาวะ หมายถึง ความรวมมือกันของชุมชน
        ตอหนาที่และมีความรับผิดชอบตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดลอม รวมทั้งการมุงเนนใน

        การใหการศึกษา การเผยแพรประชาสัมพันธ และสนับสนุนใหมีระบบบริการที่อำนวยความสะดวกตอการ
        ดำรงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน บริการดานสุขภาพใหประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเพิ่ม
        ความปลอดภัยของประชาชนดวยการเฝาระวังภัยจากอาชญากรรม ตลอดจนการดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชน

        ที่ตระหนักตอการรักษาสภาพแวดลอม รวมทั้งสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอยางการบำบัดน้ำเสีย และการเขาถึง
        น้ำประปาที่สะอาด เพราะการแกปญหาสิ่งแวดลอมจริง ๆ นั้นมิใชการหยุดการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือการ
        ปฏิเสธเทคโนโลยี แตคือการเปลี่ยนทัศนคติของคนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีตอการ
        สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยอาศัยการดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชน เลือกบริโภคในสิ่งที่ชุมชนมีอยูอยาง

        คุมคาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
            การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเชิงทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การชวยแกปญหาการขาดแคลน
        ทรัพยากรและภาวะแวดลอมเสื่อมโทรมโดยชุมชน หรือการดูแล รักษา และอนุรักษทรัพยากรที่มีอยู เชน การ
        นำกลับมาใชประโยชนใหม การใชสิ่งทดแทน การใชสิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา และการสำรวจหาทรัพยากรใหม

        ๆ เปนตน ชุมชนเปนจุดเริ่มตนของการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีผลตอการพัฒนาสิ่งแวดลอมในวงกวาง
        โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงเปนการเรียนรูปญหา
        สิ่งแวดลอมการจัดลำดับความสำคัญของปญหา การวางแผนจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนดวยรูปแบบที่
        เหมาะสม เพื่อใหเกิดการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดความ

        ยั่งยืน
            ภูมินิเวศ หมายถึง สภาพสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา ประกอบดวย ลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ
        ฤดูกาล พืชพรรณ และสัตวในระบบนิเวศ อันเปนถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต ซึ่งตองอาศัยความสมดุลภายใต

        ขีดจำกัดทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ระบบนิเวศจะใหบริการได หรือตามคตินิยมไทย ที่
        เรียกวาระบบ ดิน น้ำ ลม ไฟ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๘)
            สารสนเทศสิ่งแวดลอม (Environmental Information) หมายถึง ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
        กับสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลขอมูลสารสนเทศ และสถิติเพื่อ
        สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ สงเสริมการพัฒนาระบบการ

        จัดเก็บ ระบบการแลกเปลี่ยน และระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เพื่อจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
        สิ่งแวดลอม สงเสริมใหเกิดการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศสูทองถิ่น เพื่อปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
        ผูใชสามารถนำสารสนเทศไปใชประโยชนในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี
                              ๓
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14