Find us:60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ข้อมูลที่แสดงในฐานข้อมูลนี้ใช้ประกอบการวางแผนสิ่งแวดล้อมชุมชน
ไม่สามารถใช้ประกอบเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้

ระบบ ฐานข้อมูล ภายใต้โครงการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

อุปกรณ์ที่ระบบรองรับ: คอมพิวเตอร์(Windows 7 ขึ้นไป ,Mac OSX และ Linux OS) ,แท็บเล็ต
Browser ที่ระบบรองรับ: Mozilla Firefox v45.0 ขึ้นไป ,Apple Safari v9.1 ขึ้นไป ,Google Chrome v51.0.2 ขึ้นไป

5860

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

หลักการและเหตุผล

       ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดให้การพัฒนาชุมชน การพัฒนาเมือง รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มุ่งสู่ความมั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน โดยเน้นการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่มีวิถีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น พร้อมทั้งมีศักยภาพในการป้องกัน แก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ

       สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นหน่วยงานจัดทำและเสนอแนะนโยบายและแผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ที่ครอบคลุมทั้งชุมชนเมือง (urban) และชุมชนชนบท (rural) ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน สอดคล้องตามภูมิสังคมและระบบนิเวศ จึงได้จัดทำโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • 1) จัดทำแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในช่วงระยะยาว ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
  • 2) จัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Resource Mapping) ตลอดจน วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญการของคนในชุมชน (Skill Mapping) ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน ฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนของประเทศ ต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน สผ.

พัฒนาระบบและดูแลข้อมูล

ข้อมูลการติดต่อ

Address

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Phone

0-2265-6500

Email

webmaster@onep.go.th

Working time

Monday - Friday: 08 AM - 06 PM

ติดต่อเรา

Contact us for best deals and offer