กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมฝั่งลำชี บ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมฝั่งลำชี บ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ป่าชุมชนบ้านจาน เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ริมฝั่งลำชี มีพื้นที่ประมาณ 2,200 ไร่ มีขอบเขตยาวตามลำน้ำชี สภาพป่าเป็นป่าทามสลับเนินมีพรรณไม้นานาชนิด เป็นห้องเครื่องยาสมุนไพร ต้นไม้ ลูกไม้มากมาย เป็นแหล่งอาหารจากป่า คอนแลน เห็ด ผัก ปลา กลอย มัน หน่อไม้ ไม้ยืนต้นบางส่วนถูกตัดโค่นจากการสัมปทานป่า โดยเฉพาะการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมา-อุบลราชธานี  และชุมชนใกล้เคียงเข้ามาลักลอบตัดไม้ขายอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ชั่วระยะไม่ถึง 10 ปีป่าก็ถูกทำลายจนเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 860 ไร่ ซึ่งกระจายออกเป็น 8 แปลง กลับมีโฉนดแสดงเอกสารสิทธิ์ทั้ง 8 แปลง และเตรียมการตัดไม้เพื่อทำปรับเป็นที่ทำกิน

ปี 2535 ผู้นำชุมชนจึงตรวจสอบเรื่องโฉนด จนสรุปได้ว่าเป็นเอกสารปลอม และมีการต่อสู้การออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง จนสามารถได้พื้นที่คืนเป็นของชุมชน และเป็นแกนนำชุมชนสานต่องานอนุรักษ์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งขึ้น จนถึงปี 2537 มีการก่อตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมฝั่งลำชี” โดยรวมกลุ่มอาสาสมัคร เริ่มต้นด้วยสมาขิก 25 คน มาร่วมประชุมกัน ตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ และร่างกฏข้อบังคับ สาระโดยหลักคือ การห้ามตัดไม้ทำลายป่า ห้ามลักลอบจับสัตว์ป่า ห้ามจุดไฟ จัดเวรยามลาดตระเวนไฟป่าในหน้าแล้ง จัดหากล้าไม้มาปลูกเสริมในพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม ดำเนินการเรื่อยมาจนสภาพป่าเริ่มฟื้นตัว อาหารนานาชนิดเริ่มมีให้เห็น สัตว์ป่าก็เริ่มกลับมา ชุมชนมีพืชอาหารพื้นถิ่นกินกันทุกครัวเรือน นำไปสู่การได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในปี 2541 รวมทั้ง เป็นหมู่บ้านเขียวขจี และหมู่บ้านอนุรักษ์ป่าดีเด่น ในปี 2545 และปี 2546 ตามลำดับ

ป่าชุมชนบ้านจาน มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ของชุมชนอีก 6 หมู่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ฯ จึงประสานเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนดังกล่าว ให้ช่วยดูแลรักษา เพื่อได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงทำให้ป่าชุมชนแห่งนี้ไม่มีรั้ว มีเพียงป้ายต่างๆ ที่ร่วมกันทำในหมู่สมาชิก นอกจานี้ ยังได้ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน โดยการเดินสำรวจป่าสอดแทรกการให้ความรู้และการอนุรักษ์ไปพร้อมกัน

 

เรียบเรียงและอ้างอิงจาก https://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2552/community-06.html

ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

คลิกเพื่อขอเส้นทาง