ชุมชนบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

ชุมชนบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

ป่าชายเลนบ้านย่าหมี มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ และมีป่าชายหาดที่ชาวบ้านใช้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น เป็นที่พักแรมของนักเรียนและนักศึกษา สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันฮารีรายอ เป็นต้น และด้วยความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ หญ้าทะเล 3 ชนิด ปลา 31 ชนิด หอยกว่า 30 ชนิด กุ้ง 7 ชนิด ปู ปลิงทะเล ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนก็มีมาก โดยชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ชาวบ้านจากแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ บ้านคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง และชาวบ้านจากเกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา ได้อาศัยหาปลาในบริเวณอ่าวรอบนอกของบ้านย่าหมี ซึ่งชาวบ้านในชุมชนจะหาในคลองของป่าชายเลนในชุมชน

การบริหารจัดการป่าชายเลนชุมชนของบ้านย่าหมีนั้น โครงสร้างการบริหารแบบคณะกรรมการลอย ซึ่งไม่มีตำแหน่ง ใช้ระบบจารีตประเพณี นำมาสู่การระดมพลังชาวบ้าน ผ่านการประชุมปรึกษาหารือในมัสยิด ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพราะต่างคนก็ให้ความสำคัญและเคารพซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมในโรงเรียนบ้านย่าหมี ให้นักเรียนทำแผนที่ทางความคิด (Mine map) ว่าได้เรียนรู้อะไรจากการลงพื้นที่ป่าชายเลนในแต่ละครั้ง และโรงเรียนได้รวบรวมเอกสารไว้ สร้างการเรียนรู้และสืบทอดแนวคิดไปสู่เยาวชนในชุมชน

อย่างไรก็ตาม ชุมชนบ้านย่าหมี ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการสร้างท่าเทียบเรือ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนบ้านย่าหมี-บ้านช่องหลาด ครอบคลุมพื้นที่ 5 ชุมชนใน 2 ตำบล คือ บ้านคลองเหีย บ้านช่องหลาด บ้านย่าหมี และบ้านคลองบอน ต.เกาะยาวใหญ่ และบ้านโล๊ะโป๊ะ ต.พรุใน อันเป็นป่าต้นน้ำของคนทั้ง 5 ชุมชน ที่ใช้ประโยชน์เป็นทั้งแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และแหล่งสมุนไพร ซึ่งถูกปรับสภาพเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ท ชุมชนบ้านย่าหมีจึงได้รวมพลังเพื่อคัดค้านโครงการสร้างท่าเทียบเรือมารีน่าที่บุกรุกป่าบกในพื้นที่ป่าสงวน ที่ประกอบด้วย โรงแรม สนามบิน สะพานลอย เขื่อนกั้นคลื่น ซึ่งชุมชนเกรงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น อีกทั้ง เพื่อรักษาพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของชุมชนไว้ และประสานงานหน่วยงาน องค์กรภายนอก เช่น สภาทนายความ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล ทำให้ทราบว่าโครงการสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า ในเขตพื้นที่อ่าวย่าหมี-คลองสน เป็นการดำเนินการที่ผิดและขัดต่อกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ จ.กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล พ.ศ.2549 มีผลให้คณะรัฐมนตรี ประกาศให้ยุติการดำเนินการโครงการเป็นการชั่วคราว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550

 

เรียบเรียงและอ้างอิงจาก https://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2552/5year-04.html

ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

คลิกเพื่อขอเส้นทาง