ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

                  NEWS / EVENT

ค้นหา ข่าวสาร / กิจกรรม อื่นๆ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
12
September

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) สู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยจัดทำแผนและผังเมืองต้นแบบเมืองนิเวศ ในพื้นที่ต้นแบบ 2 แห่ง แนวทางปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อการใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สู่สังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและสมดุลเชิงระบบนิเวศกับฐานทรัพยากรของพื้นที่ ผลผลิต แนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) แผนและผังเมืองต้นแบบเมืองนิเวศ จำนวน 2 แห่ง ชุดคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน เล่มที่ 1 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน เล่มที่ 2 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ เล่มที่ 3 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 4 การจัดทำระบบข้อมูลและรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน เล่มที่ 5 การสร้างและประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการผลักดันให้เกิด การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนและติดตามประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่/หน่วยงานส่วนราชการ/องค์การพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคเอกชน ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น 270 วัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2561 พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ต้นแบบ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ  ได้แก่ เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด […]

2
July

 กิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนภาคประชาสังคมเพื่อ
ส่งเสริมสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

16
June

วันวิสาขบูชาปีนี้ อยากชวนพวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้มาร่วมกัน เปิดมิติใหม่ของการทำบุญ ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อถือเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า ดั่งคำกล่าวที่พระอาจารย์ชยสาโร ได้เคยกล่าวไว้ว่า “พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นไม้ ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ปรินิพพานก็ใต้ต้นไม้ ถือว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ผูกพันธ์กับต้นไม้ ตั้งแต่สมัยพุทธกาล”